jak napisać świadectwo pracy

W pierwszej części tego artykułu dowiesz się czym, jest okres zatrudnienia, wymiar czasu pracy, rodzaj wykonywanej pracy oraz tryb rozwiązania umowy o pracę. W drugiej części opiszę kolejne punkty świadectwa pracy- jak napisać świadectwo pracy? Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy w przypadku rozwiązania oraz wygaśnięcia stosunku pracy, jest wydanie pracownikowi świadectwa pracy.

Świadectwo pracy może być wydane bezpośrednio pracownikowi do jego rąk własnych. Może być wysłane listem poleconym na adres korespondencyjny pracownika, ale może być także wydane osobie upoważnionej przez pracownika, a także w przypadku śmierci pracownika- małżonkowi lub najbliższemu członkowi rodziny. Podstawowe regulacje dotyczące świadectwa pracy znajdziesz w kodeksie pracy.

Uzupełnieniem kwestii związanych ze świadectwem pracy jest rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy w trybu jego wydawania i prostowania. Treść świadectwa pracy jest tak naprawkę odzwierciedleniem postanowień zawartych w umowie o pracę. Jest bardzo istotna w celu uzyskania uprawnień pracowniczych oraz uprawnień z ubezpieczenia społecznego.

Świadectwo pracy jest tak naprawdę potwierdzeniem zatrudnienia u danego pracodawcy.

Paragraf kodeksu pracy wyraźnie wskazuje jakie elementy powinny znaleźć się w świadectwie pracy. Zachęcam jednak do zapoznania się z rozporządzeniem, ponieważ tam znajduje się wzór świadectwa pracy wraz z instrukcją jego wypełniania. Poza oczywistymi elementami świadectwa pracy takimi jak data, miejscowość wydania świadectwa pracy, pieczęć zakładu pracy i tytuł świadectwa pracy- należy w nagłówku pierwszej części wskazać także imię i nazwisko pracownika, datę urodzenia, imiona rodziców oraz dokładną nazwę pracodawcy. Okres zatrudnienia określa datę rozpoczęcia i zakończenia zakończonego już stosunku pracy.

Rozpoczęciem wykonywania pracy jest dzień rozpoczęcia pracy wskazany w treści umowy o pracę. Jeśli takiego dnia nie wskazano, to rozpoczęciem wykonywania pracy jest data zawarcia pisma. Dniem rozwiązania umowy o pracę jest ostatni dzień zatrudnienia pracownika i może on być wskazany już na samym początku podpisywania zawierania umowy o pracę. Może być on z góry znany i oznaczony np. tak jak w przypadku umowy zawartej na czas określony.

jak napisać świadectwo pracy

Dzień ten może być również ustalony w trakcie trwającego stosunku pracy np. w momencie złożenia przez którąś ze stron stosunku pracy wypowiedzenia umowy o pracę lub w przypadku podjęcia decyzji o rozwiązaniu umowy o pracę na mocy porozumienia stron. Umowa również rozwiązuje się w pewnych określonych przypadkach, bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym. Jeśli w trakcie zatrudnienia nastąpiło przejęcie zakładu pracy, to w świadectwie pracy należy również wykazać okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy.

Często świadectwo pracy wydawane pracownikowi jest dokumentem zbiorczym, który obejmuje swoim zakresem okresy zatrudnienia na podstawie kilku następujących po sobie umów o pracę, bezpośrednio następujących po sobie. W sytuacji definitywnego rozwiązania umowy o pracę- pracodawca może wydać jeden dokument zamiast kilku oddzielnych, w których wskaże całkowity okres trwania zatrudnienia u danego pracodawcy. W praktyce często osoby przygotowujące świadectwo pracy wykazują dokładnie każdy okres trwania każdej umowy o pracę, zaznaczając jaki rodzaj umowy o pracę był zawarty.

W świadectwie pracy należy również wykazać jaki wymiar czasu pracy obowiązywał pracownika w trakcie trwającej umowy o pracę. Wymiar czasu pracy to nic innego jak liczba godzin i dni do przepracowania przez danego pracownika w danym okresie rozliczeniowym. Najczęściej spotykamy się z wymiarem pełnego etatu. Czyli normą dobową do wypracowania przez takiego pracownika, najczęściej jest to norma ośmiogodzinnej pracy na dobę oraz przeciętnie czterdziestogodzinnego tygodnia pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.

świadectwo pracy

Oczywiście norma dobowa może się różnić, jeśli chodzi o różne grupy zawodowe, zawsze dobrym przykładem jest grupa zawodowa lekarzy, których norma dobowa wynosi 7 godzin 35 minut, a nie osiem godzin. Jeśli wymiar czasu pracy zmieniał się w trakcie zatrudnienia, to ten fakt musi mieć odzwierciedlenie w treści świadectwie pracy.

Dodam, że zmiana wymiaru czasu pracy może nastąpić w trakcie zatrudnienia na wniosek pracownika lub w drodze wypowiedzenia, lub porozumienia zmieniającego. Rodzaj wykonywanej pracy może być określony poprzez wskazanie nazwy stanowiska pracy, na którym był zatrudniony pracownik lub poprzez wskazanie pełnionych funkcji.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here