Ten tekst poświęcony będzie bibliografii. Bibliografię będę rozumiał jako wykaz literatury, który informuje czytelnika o tym na podstawie czego, dany autor pisał swoją pracę. Oczywiście bibliografia jest nieco inna w pracach zaliczeniowych i w pracach dyplomowych. W pracach dyplomowych jest nieco bardziej rozbudowana. Ten tekst będzie poświęcony temu, jak pisać bibliografię w pracy magisterskiej itp. W tekście skupię się głównie na podstawowych zagadnieniach w tworzeniu bibliografii.

Dają one jednak dobre podstawy do tego, by później z czasem zająć się rzeczami nieco bardziej zaawansowanymi. Zapraszam do czytania. Punkt pierwszy- realizuj zalecenia nauczyciela! Bardzo istotną rzeczą, jeżeli chodzi o bibliografię, jest to by po prostu realizować zalecenia nauczyciela, który prowadzi pracę dyplomową lub oczekuje od nas pracy zaliczeniowej, to nauczyciel określa, w jaki sposób bibliografia ma być podzielona i w jakim stylu ma być stworzona. Bardzo ważną rzeczą jest, by przestrzegać drobiazgowo wszystkich zaleceń, ponieważ uchybienia formalne mogą stać się przyczyną odrzucenia całej pracy. Punkt drugi- skrupulatnie i konsekwentnie stosuj styl bibliograficzny. Początkujący studenci, do których adresowany jest ten film, zwykle niewłaściwie oceniają poziom skrupulatności, jakiej należy dochować w zapisie bibliograficznym pozycji, z których korzystają oni w trakcie pisania swojej pracy.

Wiele osób pyta, jak pisać bibliografię w pracy magisterskiej?

Opis bibliograficzny musi być sporządzony właściwie i bardzo starannie. W omawianym opisie istotna jest każda spacja, kropka i przecinek. Istotnie jest zachowanie wierności stylowi bibliograficznemu, który stosujemy oraz stosowanie jego konsekwentnie w całej bibliografii. Dobrze sporządzona bibliografia uwiarygadnia rzeczy, które są w naszej pracy. Na odwrót- źle stworzona bibliografia podważa wiarygodność faktów podanych w całej pracy zaliczeniowej bądź nawet dyplomowej. Po trzecie- podstawowe elementy bibliografii. Elementy opisu bibliograficznego mogą być zróżnicowane w zależności od stylu, którym sporządzamy naszą bibliografię. Wybierając styl, należy kierować się przede wszystkim zaleceniami nauczyciela, ponieważ to nauczyciel określa formalne wymagania co do pracy zaliczeniowej lub dyplomowej.

Na ogół jednak w opisach bibliograficznych pojawiają się następujące dane: imię, nazwisko autora, tytuł danego dzieła, jeżeli dzieło jest elementem książki pod redakcją to oczywiście tytuł książki, nazwisko i imię redaktora, bądź redaktorów. Jeżeli dany artykuł jest częścią czasopisma- to oczywiście tytuł czasopisma, jego numer oraz rok. Te elementy są bardzo istotne, aby móc odnaleźć publikację, na którą się powołujemy i choćby sprawdzić, czy cytat lub omówienie sporządzone są rzetelnie. Oczywiście nigdy nie zapominamy o miejscu i roku wydania. Porządek elementów opisu bibliograficznego, za każdym razem określa styl jaki stosujemy. Pamiętamy, że musimy stosować go z żelazną konsekwencją. Kolejny punkt- podział bibliografii. Jeżeli stosowany przez autora styl bibliograficzny pozwala na podział bibliografii, zwykle taki podział dokonywany jest na podstawie następujących kategorii: źródła podstawowe i źródła uzupełniające.

Literatura przedmiotu podstawowa i literatura przedmiotu uzupełniająca. Dalsze podziały są zupełnie dowolne w zależności od wskazań promotora, czy też nauczyciela, charakterystyki dziedziny, w której znajduje się dana praca i osobistych preferencji autora. Reasumując w niniejszym tekście, poznaliśmy podstawowe wiadomości dotyczące bibliografii w pracach zaliczeniowych. Oczywiście ten zestaw wiadomości jest pełny jedynie wskazaniami wynikającymi ze stylu, w jakim chcemy sporządzić bibliografię. O styl, w jakim sporządzamy bibliografię, musimy koniecznie zapytać naszych nauczycieli, ponieważ to oni dostarczają nam wymogów formalnych. Te podstawowe wiadomości o bibliografii z pewnością zostaną rozszerzone w kolejnej części lub odcinku tego tekstu. Jak szukać literatury? Jak znaleźć książki na interesujące nas tematy oraz w jaki sposób przekonać się, w której z bibliotek będą one dostępne.

Nasze poszukiwania będziemy realizowali w oparciu o dwie strony internetowe. Pierwsza z nich to narodowy uniwersalny katalog, druga z nich to katalog rozproszony. Obie te strony są niesamowicie ważne dla wszystkich, którzy poszukują książek. Ten pierwszy to system, który agreguje dane z bardzo wielu polskich bibliotek akademickich, można więc z powodzeniem zaryzykować stwierdzenie, że jeżeli jakaś książka jest wydana w Polsce, to z pewnością będzie w uniwersalnym katalogu.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here